Blog

Kratek vodič o izterjavi terjatev v Združenih državah Amerike

prispevki

Ker obseg izvoza iz tujine v Združene države Amerike (ZDA) narašča, je tudi narastla potreba po razumevanju zakonov na področju upravljanja s krediti,  terjatvami in sodnimi postopki.

Kreditni nadzor

V ZDA je veliko večji dostop do bonitetnih informacij v zvezi s posamezniki in podjetji, ki so na splošno na voljo v številnih drugih državah. Sofinancirane računalniške baze podatkov o bonitetnih informacijah upravljajo različne agencije za poročanje, ki kreditodajalcem omogočajo, da že na samem začetku ugotovijo ali ima posameznik oz. podjetje sprejemljivo stopnjo tveganja. Te iste podatkovne zbirke ponujajo tudi številne  informacije, ki so koristne tako v fazi odobritve kreditov, kakor tudi pri ugotavljanju, ali naj se primer preda v izvensodno izterjavo in / ali v sodni postopek.

Izterjevalne agencije

Obstajajo številne agencije za izterjavo terjatev, ki delujejo v ZDA. Nekatere poslujejo samo na naciponalni ravni, mnoge pa tudi na mednarodni ravni. Agencije lahko omejijo obseg svojih dejavnosti na posamezna mesta ali države,  nekatere so specifične samo za določeno panogo.

Dejavnosti izterjevalskih agencij v ZDA ureja zvezna in državna zakonodaja, običajno pa omejujejo postopke izterjevanja na telefonsko in pisno opominjanje. Kadar agencija ugotovi, da bi bilo bolje dolžnika sodno izterjati, se primer preda odvetniku.

Odvetniki
Na splošno imajo odvetniki v ZDA licenco za delovanje pred sodišči v samo eni zvezni državi. Zato je normalno, da se zadeva predloži odvetniku v okrožju ali mestu v državi, v kateri se dolžnik nahaja.

Provizije in stroški
V ZDA večina agencij za izterjavo uporablja model relativne provizije, ki participira na izterjanem znesku. Pogoji medsebojnega sodelovanja  se dogovorijo v pisni pogodbi.

Odvetnik ali odvetniška družba, ki prejme zadevo od izterjevalne agencije (v skladu s seznamom odvetnikov), participira na podlagi že vnaprej določenega pogojnega nadomestila. Če je tožba vložena, je poleg osnovnega nadomestila odvetnik po navadi upravičen do pristojbine za tožbo, ki je lahko povsem pogojena, deloma kontingentna ali celo nepredvidljiva. Stroški sodišča se razlikujejo glede na pristojnosti in v celoti bremenijo upnika.

Sistem sodnih postopkov

Pravni sistem v ZDA temelji na angleškem splošnem pravu, ki se razlikuje od sistema civilnega prava, ki velja v številnih drugih državah. Vsaka država, pa tudi zvezna vlada, ima svoj sodni sistem in posamezne zakone. V ZDA zakoni vsake države določajo, kdaj mora upnik vložiti tožbo za izterjavo dolga. Ti statuti se med državami razlikujejo.

Izvršljivost tujih sodb

Medtem ko se med ZDA in večino drugih držav uporabljajo osnovna načela komitnosti (tj. vljudno priznavanje prava druge države), končna tuja sodba v ZDA ni samodejno izvršljiva. Tuja sodba na ameriškem sodišču deluje samo kot »prima facie« dokaz o obstoju dolga. Večina mednarodnih upnikov bo morala vložiti tožbo za dokazovanje dolga v ZDA in ne bo mogla preprosto registrirati ali drugače izvršiti tuje sodbe.

Sodni postopki

Splošen opis poteka sodnih postopkov

  1. Vse tožbe se začnejo z vložitvijo pozivov in pritožb, ki jih imenujejo stranke, ponazarjajo dejstva o vzroku za tožbo in navedejo dolgovani znesek v ameriških dolarjih. Nekatere države (redke) dovoljuje vložitev tudi v tuji valuti.
  2. Ti dokumenti se nato vročijo toženi stranki, v skladu z lokalnimi zakoni.
  3. Vsi postopki so v angleščini, prav tako morajo biti v angleškem jeziku vsi dokumenti, ki se nahajajo na sodišču.
  4. Če tožena stranka ne odgovori na tožbeni zahtevek, lahko tožnik v skladu z lokalnimi in / ali pogodbenimi odvetniki dobi tožbo v znesku dolga skupaj z obrestmi in stroški.
  5. Običajno je vsaka stranka odgovorna poravnati svoje odvetniške stroške, razen če državna zakonodaja ali pogodbene določbe ne določajo drugače.

Izvršitev sodbe

Osnovna metoda za uveljavljanje sodbe v Združenih državah je:

  • Zaseg in prodaja osebne lastnine, bančnih računov ali terjatev do dolžnika ali tretjih oseb.
  • Zaseg in prodaja nepremičnin.

Gospodarska pravna liga Amerike (Commercial Law League of America- CCLA)

CLLA je enotna organizacija sodnih in stečajnih odvetnikov, agencij za izterjavo in pravnih seznamov. Organizacija deluje na nacionalni ravni po vsej ZDA. Liga zagotavlja mrežo posameznikov in subjektov, ki ponujajo celoten obseg izterjave dolgov in storitev insolvenčnih postopkov.

Vir: http://www.alqlist.com/internationalguide.html