Modeli periodičnega odkupa nezavarovanih terjatev

prispevki

Podjetje Prohit, v okviru strategije odkupa nezavarovanih terjatev do fizičnih in pravnih oseb, ponuja dva modela periodičnega odkupa terjatev. Prvi model je t.i. klasičen periodičen odkup terjatev (Forward Flow Agreement), po katerem se s plačilom kupnine izvrši prenos terjatve na kupca. Drugi model je model t.i. »inkaso cesija«, po katerem se prenos terjatev izvede na kupca brez takojšnega plačila kupnine, pod odložnim pogojem. Kupec, v razmerju do odstopljenega dolžnika, postane tako edini upnik, izterjan znesek pa se deli med prodajalcem in kupcem po vnaprej dogovorjenem razmerju.

MODEL A – KLASIČEN ODKUP TERJATEV

Po tem modelu se prodajalec in kupec s pogodbo dogovorita, da prodajalec periodično prodaja terjatve, ki so določene v pogodbi o prodaji terjatev (t.i. Forward Flow Agreement), na določen dan, po vnaprej določeni ceni. Trajanje pogodbe je odvisno od dogovora med prodajalcem in kupcem, najpogosteje je trajanje tovrstnih pogodb omejeno na dve leti z možnostjo podaljšanja. Hkrati se s plačilom kupnine opravi tudi prenos terjatev na kupca.

Informativne cene

Odkupne cene se določijo glede na vrednost terjatev na presečni dan (Cut-off date), kot izhaja iz posredovane Baze podatkov (Data Tape), s strani prodajalca. Informativne cene, predstavljene v nadaljevanju, so oblikovane ob predpostavki, da v posamezni tranši ni več kot 5% vseh terjatev tako z vidika števila kot tudi zneska terjatev, kjer so dolžniki v insolventnem postopku, nimajo prebivališča v Sloveniji oziroma so terjatve že zastarale.

Informativne cene odkupa terjatev v fazi predsodne izterjave

Informativne cene odkupa terjatev v fazi sodne izterjave

MODEL B – ODKUP V IZTERJAVO, T.I. »INCASO CESIJA«

Po modelu B se prodajalec in kupec s pogodbo dogovorita o periodični prodaji terjatev, pri čemer se prodaja izvede brez takojšnjega plačila kupnine pod odložnim pogojem. Kupec postane pravni lastnik terjatev, glede notranjega razmerja (med prodajalcem in kupcem) pa je v pogodbi določeno:

  • da kupec založi celotne stroške izterjave (sodne takse, strošek dela, odvetniške stroške, stroške izvršitelja, materialne stroške, pravdne stroške,…)
  • da se v skladu z izterjanim zneskom najprej pokrijejo vsi založeni stroški v določenem mesecu, razlika pa se deli med kupcem in prodajalcem v razmerju, dogovorjenem v pogodbi (primer spodaj);
  • da se delitev med prodajalcem in kupcem izvaja do tri leta od odkupa terjatev.

Primer finančne transakcije

*Znesek predstavlja osnovo za delitev med prodajalcem in kupcem v dogovorjenem razmerju.

Kupec terjatev v razmerju do dolžnikov s trenutkom prodaje postane edini upnik.

Prednosti

  • Prodajalec lahko izloči terjatve iz premoženjske bilance;
  • Bistveno se zniža strošek izterjave predvsem za terjatve z nizkimi glavnicami;
  • Financiranje odkupa iz lastnih sredstev, kar zagotavlja takojšnja likvidnostna sredstva;
  • Zagotavljanje najvišjih moralnih in etičnih standardov izterjave odkupljenih terjatev.

Reference o sodelovanju

NLB, NKBM, UniCredit Bank, Addiko Bank Slovenija, Intesa Sanpaolo Bank, Telemach, Vzajemna.