Blog

Modeli periodičnega odkupa nezavarovanih terjatev

aktualno

V podjetju Prohit d.o.o. smo, v okviru strategije odkupa nezavarovanih terjatev do fizičnih in pravnih oseb, oblikovali in razvili dva modela odkupa terjatev. Prvi je klasičen model odkupa (Forward Flow Agreement), po katerem se, z denarno transakcijo, izvrši prenos terjatve na kupca. Drugi model je model t.i. »inkaso cesije«, po katerem se prenos terjatev izvede brez takojšnjega plačila kupnine, pod odložnim pogojem. Kupec, v razmerju do odstopljenega dolžnika, postane tako edini upnik.

MODEL A – KLASIČEN ODKUP TERJATEV

Po tem modelu prodajalec periodično prodaja terjatve, ki so določene v pogodbi o permanentni prodaji terjatev (t.i. Forward Flow Agreement), s katero se zaveže, da bo prodajal vnaprej določen obseg  terjatev, na določen dan, po vnaprej določeni ceni. Trajanje pogodbe je odvisno od dogovora med prodajalcem in kupcem, najpogosteje je trajanje tovrstnih pogodb omejeno na dve leti. Hkrati se s plačilom kupnine opravi tudi prenos terjatev na kupca. Transakcija je s prenosom na kupca zaključena.

Informativne cene

Odkupne cene se določijo glede na vrednost terjatev na presečni dan (Cut-off date), kot mora izhajati iz posredovane Baze podatkov (Data Tape), s strani prodajalca. Informativne cene, predstavljene v nadaljevanju, so oblikovane ob predpostavki, da v posamezni tranši ni več kot 5% vseh terjatev tako z vidika števila kot tudi zneska terjatev. Izpolnjena morata biti oba pogoja. To velja: za dolžnike v insolventnem postopku, za dolžnike, ki nimajo prebivališča v Sloveniji ter za dolžnike, katerih terjatve so zastarale.

Informativne cene odkupa v fazi predsodne izterjave

Faza postopka v času odkupa

Status dolžnika

Starost terjatev

Temelj terjatev

Informativna odkupna cena v % od nominalne vrednosti na presečni dan

Predsodna izterjava

Fizične/pravne osebe

Do 1 leta

Nezavarovani potrošniški krediti, osebni računi, plačilne kartice, obresti, stroški,…

15 – 25

Informativne cene odkupa v fazi sodne izterjave

Faza postopka v času odkupa

Status dolžnika

Starost terjatev

Temelj terjatev

Informativna odkupna cena v % od nominalne vrednosti na presečni dan

Ustavljeni pravnomočni izvršilni postopki

Fizične/pravne osebe

Od 1 do 5 let

Nezavarovani potrošniški krediti, osebni računi, plačilne kartice, obresti, stroški,…

1,5 – 2,3

Terjatve brez potrdila o pravnomočnosti

Fizične/pravne osebe

Od 1 do 5 let

Nezavarovani potrošniški krediti, osebni računi, plačilne kartice, obresti, stroški,…

1,0

Aktivni izvršilni postopki

Fizične/pravne osebe

Od 1 – 5 let

Nezavarovani potrošniški krediti, osebni računi, plačilne kartice, obresti, stroški,…

0,3 – 7,0

MODEL B – ODKUP V IZTERJAVO, T.I. »INCASO CESIJA«

Po modelu B prodajalec, na presečni dan, oblikuje seznam terjatev, pod pogoji in kriteriji, ki so določeni v sklenjeni Pogodbi o prodaji terjatev (Forward Fow Agreement). Prodaja se izvede brez takojšnjega plačila kupnine pod odložnim pogojem. V pogodbi se glede notranjega razmerja (med prodajalcem in kupcem) določi:

  • da kupec založi celotne stroške izterjave (strošek sodnih taks, strošek dela, odvetniške stroške, stroške izvršitelja, materialne stroške, pravdne stroške,…);
  • da se v skladu z izterjani zneskom najprej pokrijejo vsi založeni stroški v določenem mesecu, razlika nad tem zneskom pa se deli med kupca in prodajalca po, v pogodbi dogovorjenem razmerju (primer spodaj);
  • da se delitev med prodajalcem in kupcem izvaja do tri leta od odkupa terjatev.

Primer finančne transakcije

 

Vrsta transakcije

 

EUR

1

Kupec založi stroške v tekočem mesecu

10.000

2

Izterjana sredstva v tekočem mesecu

50.000

3

Pokrivanje založenih stroškov tekočega meseca

10.000

4

Razlika: (4=2-1)

 

 

  40.000*

         

*Znesek predstavlja osnovo za delitev med prodajalcem in kupcem v dogovorjenem razmerju.

Zunanje razmerje (nasproti odstopljenim dolžnikom) pa opredeljuje, da se terjatve, ki so predmet prodaje, s podpisom Pogodbe o prodaji terjatev, takoj prenesejo na kupca terjatev in kupec, v razmerju do odstopljenega dolžnika, postane edini upnik.

Prednosti

  • Prodajalec lahko na osnovi sklenjene Pogodbe o prodaji, takoj izloči terjatve iz premoženjske bilance;
  • Bistveno se zniža strošek izterjave predvsem za terjatve z nižjimi glavnicami;
  • Financiranje odkupa iz lastnih sredstev, kar pospeši aktivnosti;
  • Zagotavljanje najvišjih moralnih in etičnih standardov izterjave odkupljenih terjatev.

Reference o sodelovanju

NLB, NKBM, UniCredit Bank, Addiko Bank Slovenija, Intesa Sanpaolo Bank, Telemach.