Nov model odkupa terjatev – Sklenitev Pogodbe o permanentni prodaji terjatev (Forward Flow Agreement)

prispevki

V okviru strategije upravljanja terjatev imajo upniki kot so banke, zavarovalnice, telekomunikacijska ali druga podjetja možnost, da lahko svoje terjatve prodajo. Prav odločitev za slednje, je priložnost, da podjetja, ki imajo konstanten pritok novih terjatev,  sklenejo s podjetjem, ki se ukvarja z odkupom le teh, t.i. pogodbo o permanentni prodaji terjatev (t.i. FORWARD FLOW AGREEMENT). V članku bomo izpostavili glavne značilnosti navedenega načina odkupa terjatev, ki vedno bolj pridobiva na priljubljenosti kot eden izmed vodilnih poslovnih modelov pri prodajah terjatev v Sloveniji.

  1. Forward Flow Agreement

Pogodba o permanentni prodaji terjatev (t.i. FORWARD FLOW AGREEMENT), je pogodba, s katero se prodajalec in kupec zavežeta, da bo prodajalec  prodal vnaprej določene zapadle terjatve, v določeni količini, na določen dan, ter po vnaprej določeni ceni, kupec pa mu bo za terjatve plačal vnaprej določeno kupnino. Trajanje pogodbe je odvisno od dogovora med prodajalcem in kupcem, po navadi pa je trajanje teh pogodb omejeno na dve leti.  Sam institut FFA je v tujini razširjen in ustaljena poslovna praksa že kar nekaj let. V letih od 2013 do 2019 se je delež sklenjenih Forward Flow Agreementov v strukturi odkupljenih terjatev v zahodni Evropi povečal iz 3% na kar 29%.

2.  Kdaj je smiselno skleniti FFA?

V primerih, ko podjetje razpolaga z večjim številom zapadlih terjatev, ki se kopičijo, ter slabijo bilanco, na drugi strani pa se podjetje nima namena ukvarjati s terjatvami, saj je strošek izterjave le teh nesorazmeren z izplenom (po navadi gre za nezavarovane terjatve z nižjimi glavnicami), takrat je priložnost, da se s sklenitvijo permanentne prodaje, neplačane terjatve spremenijo v likvidna sredstva.

3. Postopek prodaje

Pri oblikovanju določil pogodbe o permanentni prodaji terjatev, morata prodajalec in kupec doseči soglasje glede nekaterih ključnih parametrov pogodbe in sicer določiti vrsto, starost, število in vrednost bodočih zapadlih terjatev, ki bodo predmet odkupa. Na podlagi natančne opredelitve kriterijev terjatev, se opravi interno vrednotenje pri čemer velja pravilo, da bolj natančno kot so terjatve definirane, bolj natančna ocena vrednosti je možna.

  1. Glavne prednosti sklenitve FFA

Dosedanje izkušnje in odzivi naših poslovnih partnerjev na področju sklenitve Pogodb o permanentni prodaji terjatev so zelo pozitivni,  predvsem z vidika sklenitve ene pogodbe o prodaji in s tem racionalizacije stroškov sklepanja pogodb o prodaji terjatev, lažje kontrole deleža slabih terjatev in predvsem lažjega dolgoročnega planiranja likvidnih sredstev. S samo sklenitvijo FFA se standardizira postopek prenosa oziroma transferja terjatev od prodajalca na kupca in posledično prihaja do racionalizacije postopkov in prihranka na času. Eden izmed pozitivnih učinkov se kaže tudi v posledično manjši obremenjenosti zaposlenih in večjem osredotočanju na primarno dejavnost podjetja.

Pomembno dejstvo je, da upnik prepozna dodano vrednost z uporabo tovrstnih storitev, predvsem pa, da si zna izdelati primerjalno kalkulacijo stroškov, ki je osnova za odločitev. Upnik ima v takšnih primerih na voljo strokovno pomoč, ko se lahko obrne tudi na Agencijo za upravljanje terjatev Prohit, ki mu izdela ustrezno analizo.

Pripravil

Vodja NPL naložb, Aljaž Kus