Blog

Osebni stečaj ‒ enostavna rešitev, ki to ni

prispevki

V povezavi z osebnim stečajem kroži med ljudmi več urbanih mitov in legend. Nekateri ga celo predstavljajo kot čarobno formulo, ki bo rešila vse finančne težave. Vendar pa je kljub svoji navidezni enostavnosti dokaj kompleksen in specifičen postopek.

 Ko se posameznik znajde v navidezno začaranem svetu izvršb in rubežev, mu postopek osebnega stečaj velikokrat predstavlja zadnjo rešilno bilko. Uspešno zaključen postopek osebnega stečaja bo posameznika najverjetneje rešil dolgov iz preteklosti, kljub temu pa se je potrebno pred pričetkom postopka dobro informirati o samem poteku ter prednostih in slabostih osebnega stečaja.

Že iz samega poimenovanja lahko razberemo, da gre za postopek namenjen fizičnim osebam in tudi samostojnim podjetnikom. Ključna prednost osebnega stečaja je, da se izvršbe (z izjemo preživnine) zoper dolžnika ustavijo, dolgovi, ki so nastali do začetka osebnega stečaja, pa se rešujejo znotraj enega samega postopka, z minimalnimi stroški. Dolžniku, ki sam predlaga osebni stečaj, tako ni potrebno plačati predujma stroškov, prav tako pa je oproščen plačila sodne takse.

Pot do začetka postopka osebnega stečaja je dokaj enostavna.

Osebe, ki se znajdejo v finančnih težavah oziroma so prezadolžene, pri pristojnem sodišču vložijo predlog za začetek postopka osebnega stečaja, kateremu je potrebno priložiti še poročilo o stanju premoženja in izjavo o morebitnih ovirah za odpust obveznosti. Sodišče nato izda oklic oziroma sklep o začetku stečajnega postopka. Če so izpolnjene vse predpostavke in je podan predlog za odpust obveznosti, sodišče izda tudi sklep o začetku postopka odpusta obveznosti.

Po uvedbi osebnega stečaja se postopek nekoliko zakomplicira. Sodišče postavi stečajnega upravitelja, ki skrbi za nadzor nad postopkom in enako obravnavanje upnikov, njegova glavna naloga pa je varovanje stečajne mase. Stečajni upravitelj ima poleg prej omenjenih še eno funkcijo in sicer, da deloma omeji poslovno sposobnost stečajnega dolžnika. Dolžnik v osebnem stečaju torej ni več popolnoma samostojen in je kot tak bolj podoben mladoletniku kot pa polnoletni osebi. Tekom postopka osebnega stečaja se dolžniku omeji sposobnost sklepanja določenih pravnih poslov, z namenom poplačila upnikov pa se mu zaseže del osebnih prihodkov in dobroimetja na bančnem računu ter proda premoženje. V osnovi osebni stečaj zasleduje dva cilja. Prvi cilj je poplačilo upnikov iz premoženja dolžnika, drugi pa je finančna sanacija dolžnika v postopku odpusta obveznosti.

Z začetkom postopka osebnega stečaja se za dolžnika konča breme izvršb. Osebni stečaj predstavlja nasprotje izvršilnemu postopku, saj se po zaključku postopka osebnega stečaja neodplačan del dolgov odpusti, medtem ko se v izvršilnem postopku neplačani dolg zaradi stroškov in obresti povečuje.

Čeprav je odpust obveznosti za dolžnika najpomembnejši vidik postopka osebnega stečaja, velja opozoriti, da z odpustom obveznosti ne izginejo. Obveznosti torej še vedno ostanejo, a postanejo naturalne, torej nekako tako, kot bi zastarale. Dolžnik (ali nekdo drug v dolžnikovem imenu) jih lahko še vedno izpolni, vendar jih ne rabi.

Kakšni so pogoji odpusta obveznosti?

 Odpust obveznosti je vezan na preizkusno obdobje, ki traja od najmanj šest mesecev do največ pet let in nastopi le ob pogoju:

  • da dolžnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja proti premoženju ali gospodarstvu,
  • da iz ravnanj dolžnika v zadnjih petih letih pred stečajem, ali glede na njegov premoženjski položaj izhaja, da gre za poštenega in vestnega dolžnika,
  • da davčni nadzor v zadnjih petih letih ni odmeril dodatnih 4000 EUR davkov zaradi nepravilnih ali nepopolnih podatkov in
  • da dolžnik v zadnjih desetih letih ni koristil pravice do odpusta obveznosti.

Postopek z odpustom obveznosti, poleg hitrosti likvidacije stečajne mase, vpliva na trajanje postopka osebnega stečaja. Na dolžino preizkusnega obdobja vplivajo starost dolžnika, njegove družinske razmere, zdravstveno stanje in njegova druga osebna stanja, kakor tudi razlogi za insolventnost.

Osebni stečaj ni čarobna formula za nov začetek.

Osebni stečaj ni čarobna formula za nov začetek, ampak je, kot pogosto v življenju, nekaj vmes. Odločitev za osebni stečaj bi, kljub svoji navidezni enostavnosti, morala biti dobro pretehtana, saj se kar hitro lahko zgodi, da osebni stečaj ne bo dosegel želenega namena. Osebni stečaj namreč ne pride popolnoma brez obveznosti za dolžnika. V kolikor pa se osebnemu stečaju vseeno ne morete izogniti, za nasvet raje vprašajte strokovnjake in ne kavč pravnikov.

 Marko Pleskonjić, univ. dipl. prav.

 Število osebnih stečajev se je v letu 2017 zmanjšalo za 32 odstotkov, medtem ko se je število stečajev nad pravnimi osebami povečalo za 7 odstotkov.

 Na zmanjšanje števila začetih postopkov osebnih stečajev so po oceni sodišč imele vpliv predvsem zadnje spremembe Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) ter Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ).

(Vir: Vrhovno sodišče RS, Letno poročilo o učinkovitosti in uspešnosti sodišč 2017)