Blog

BANKE POZOR! Trend na področju odkupov

prispevki
  • Ali vam terjatve z nižjimi glavnicami povzročajo previsoke stroške glede na izterjan znesek?
  • Vam prinašajo veliko stresnega dela in obremenjujejo že tako obremenjen interni kader?
  • Je delež slabih terjatev previsok in vam slabi bilanco

Storitve s permanentnim odkupom terjatev (Forward Flow Agreement), pridobivajo vedno bolj na priljubljenosti, predvsem na področju nezavarovanih terjatev (NPL) . 

Zmanjšanje stanja slabih posojil v Evropi je v zadnjih dveh letih postal trend. Poleg tega spremembe regulativnega okvira (MSRP 9, nove smernice EBA o nezavarovanih terjatvah- NPL …) zahtevajo bolj dinamično optimizacijo bank, ki imajo za posledico zmanjševanje slabih posoji.

Kaj je Forward Flow Agreement (FFA)?

Banke in druge institucije velikokrat kreditirajo stranke, ki denarja ne morejo ali ne želijo vrniti. Namesto, da ta posojila preprosto odpišejo, kot je pogosta praksa, lahko upniki-banke prodajo dolg podjetju, ki je specializirano za izterjavo čim večjega števila dolžnikov. To omogoča Pogodba o permanentnem odkupu terjatev (FFA), ki je sklenjena med prodajalcem (banko) in kupcem.  FFA omogočajo bankam, da se izognejo kopičenju in »staranju« terjatev, saj je njihova vrednost negativna v korelaciji s časom. Vključitev FFA v postopek daje bankam možnost aktivnega izvajanja nad ostalimi vrstami terjatev. Na razvitih trgih je, po podatkih B2 Holdinga, enega od vodilnih upravljalcev terjatev v Evropi, delež tovrstnih pogodb v strukturi vseh narastel iz 3% v letu 2013 na več kot 40% v letu 2019 (v razvitih državah ta delež presega 50%), in je v zadnjih dveh letih v močnem porastu.

Kakšne so prednosti, ki jih storitev prinaša?

  • V primerjavi z enkratnimi posli  imajo FFA pogodbe dolgoročno obliko sodelovanja.
  • Ena pogodba določa okvir za tekoča in prihodnja sredstva. Minimiziranje stroškov izvedbe prodaje in zniževanje stroškov neuspešne izterjave.
  • Izogib tveganjem, ki jih prinašajo zapleteni stečajni postopki.
  • Planiranje bodočega denarnega toka.
  • Prihranek  časa in truda, ki je potreben za pripravo vsake posamezne transakcije in dražbe za prodajo zapadlih posamičnih terjatev v primerjavi z enkratnimi trasakcijami.
  • Sposobnost obeh partnerjev, da dolgoročno dosežeta najboljšo možno ceno in optimalne pogoje pogodbe.

V pogodbi se banka zaveže, da bo prodala vnaprej določene terjatve po pogodbeni ceni in v določenem obsegu. Praksa bank, je da sklepajo tovrstne pogodbe običajno za obdobje enega do dveh let. Na primer, banka sprejme strategijo, v okviru katere opredeli, da bo letno prodala 15 odstotkov nominalne vrednosti tovrstnih terjatev s trimesečno dinamiko prodaje. V izogib slabi izbiri terjatev oziroma slabemu portfelju, to je, da banka vključuje samo najslabše terjatve, večina pogodb (FFA) vključuje klavzule o ekskluzivnosti ali vsaj pravico do prve zavrnitve. Banka po podpisu pogodbe izbriše slabe terjatve iz svojih bilanc in jih pretvori v permanentni denarni tok.

Prohit, ponudnik storitev na slovenskem trgu

V zadnjem letu je tudi na slovenskem trgu vedno večje zanimanje za tovrstne transakcije. Trenutno imamo sklenjene pogodbe s tremi večjimi slovenskimi bankami, z nekaterimi od preostalih smo v fazi dogovora. Velika količina terjatev zahteva specializirano programsko opremo, s katero, kot potencialni ponudnik storitve, tudi razpolagamo. Nezavarovane terjatve zahtevajo specialno znanje, saj jih je težje unovčevati kot zavarovane. Potrebno je namreč opraviti številne poizvedbe o premoženjskem stanju dolžnika, unovčevanje premičnega premoženja in mnoge druge aktivnosti, potrebne za čim bolj uspešno izterljivost. Razpolagamo s strokovno ekipo, ki ima večletne izkušnje iz unovčevanja zavarovanih in nezavarovanih terjatev in smo eden najuglednejših upravljalcev terjatev v Sloveniji.

Banke, izkoristite priložnost, ne čakajte, da vas drugi prehitijo!