Blog

Ustavljene in neplačane izvršbe

prispevki

Postopki izvršb se ustavijo takrat, ko dolžnik nima nobenega znatnega premoženja (ni zaposlen, na TRR ne prejema rubljivih prilivov, nima znatnega premičnega premoženja, itd). K sreči pa vendarle še ni vse izgubljeno. Od ustavitve zadnjega izvršilnega sredstva prične teči 10-letni zastaralni rok. V tem času se lahko pri posameznikih, materialna situacija bistveno spremeni. Ljudje se v tem času zaposlijo, pridobijo drugo rubljivo premoženje, in če to dejstvo s poizvedbami dovolj hitro zaznamo, lahko prehitimo ostale upnike in se iz tega novega premoženja pričnemo poplačevati prvi.

Tudi če dolžnik prejema minimalno plačo, ZIZ določa, da mora dolžniku ostati 76% minimalne plače, kar pomeni, da se preostanek lahko rubi, prav tako pa tudi materialni stroški (regres za prevoz in prehrano). Omeniti je potrebno tudi to, da je regres za letni dopust v celoti rubljiv, prav tako tudi vračilo dohodnine. Torej, v vsakem primeru bomo od dolžnika dobili vsaj delna plačila. Uspešnost tovrstnih primerov je bistveno višja kot pri izvršbi na podlagi verodostojne listine. Potrebno pa je poudariti, da v tem primeru gre za vložitev na podlagi izvršilnega naslova, kar omejuje število ugovornih razlogov s strani dolžnika.

KAJ POMENI USTAVLJENA IZVRŠBA BREZ POPLAČILA?

Ustavljene izvršbe brez poplačila so, v ožjem pomenu besede, ustavljeni izvršilni postopki (zastarani in nezastarani zahtevki). V širšem pomenu besede  pa so lahko to vse pravnomočne sodne odločbe, kjer je mogoča vložitev v izvršbo (vse sodne in druge odločbe, ki predstavljajo izvršilni naslov, vendar so bili postopki že končani brez poplačila oziroma jih upnik sploh še ni vlagal v izvršbo).

Pod pravnomočno izvršljivo sodno odločbo štejemo sklep o izvršbi, ki je bil pravnomočno ustavljen zaradi slabega premoženjskega stanja dolžnika ali drugih razlogov na strani dolžnika (stečaj, zapuščinski postopek ipd.), sodbo v imenu ljudstva ali sodno poravnavo, seznam preizkušenih terjatev, po pravnomočno končanem stečajnem postopku brez odpusta obveznosti, izvršljiv notarski zapis….

Primer iz naše prakse:

» V okviru sodelovanja z našim dolgoletnim naročnikom, smo se odločili za testno predajo ustavljenih izvršilnih postopkov ponovno na sodišče. Terjatve, za katere je naročnik v svojih poslovnih knjigah izkazoval 100% popravek vrednosti,  torej vrednost 0, smo prevzeli v upravljanje na način, da smo na sodišče ponovno vložili vse terjatve, kjer smo imeli pravnomočen sklep o izvršbi. Uspešnost glavnice za ponovno vložene izvršilne postopke je, v dveh letih od vložitve, dosegla 60% poplačljivost. Stroški so predstavljali naročniku zgolj nepovrnjeno sodno takso in provizijo na plačano glavnico in obresti. Naročnik je tako pridobil sredstva iz naslova dolgoletno neplačanih terjatev, nad katerimi je že obupal.«.

 MODELI SODELOVANJA V ZVEZI Z USTAVLJENIMI IZVRŠBAMI?

Prevzem v upravljanje

Prevzamemo lahko spise v fizični in digitalni obliki. Zagotavljamo sistemsko podprto za celovito upravljanje terjatev (predsodna in sodna faza, pravdni in zapuščinski postopki, stečaji,…), ki temelji na preverjenih strategijah in jih prilagajamo glede na trenutne razmere. Informacijski sistem pa omogoča upravljanje neomejenega števila terjatev, pri čemer zagotavljamo za vse terjatve enako kvaliteto storitev.

Kaj spada pod redno spremljavo ustavljenih izvršilnih postopkov?

Kljub temu, da trenutno obstajajo razlogi za neuspešno izterjavo terjatev, hkrati pa razpolagamo s pravnomočno in izvršljivo sodno odločbo, obstajajo možnosti, da pridemo do poplačila terjatve v prihodnosti, seveda ob redni in aktivni spremljavi posamezne terjatve. V okviru upravljanja s temi terjatvami, nam naš informacijski sistem omogoča naslednje aktivnosti:

  • avtomatsko prepoznavanje terjatve, kjer je potrebno opraviti aktivnosti v smislu poizvedovanja o dolžnikovem premoženju (TRR, zaposlitev, premičnine, nepremičnine,…). Dinamika poizvedovanja se oblikuje glede na smiselnost;
  • sledenje in poizvedovanje o naslovih dolžnikov, pri čemer je redna spremljava naslovov dolžnikov ključnega pomena za hitro vročitev sklepa o izvršbi in posledično hitrejšo realizacijo sklepa;
  • periodično opozarjanje dolžnikov na dolg, tudi, če je sklep o izvršbi ustavljen, še vedno predstavlja dolg, ki se zaradi zamudnih obresti povečuje in ga bo dolžnik moral poravnati. V tem smislu se dolžnika redno, vsaj 2 krat letno obvešča o njegovem dolgu, hkrati s pozivom na plačilo in opozorilom na morebitne posledice neplačila. S tem naročniku zmanjšamo stroške kasnejše ponovne vložitve. Po naših izkušnjah se približno 10% dolžnikov odloči, da bo dolg poravnalo v enkratnem znesku ali obročno še pred vložitvijo izvršbe;
  • izvedbo avtomatske segmentacije dolžnikov za ponovno vložitev. Kot primer lahko navedemo, da sistem avtomatsko segmentira vse dolžnike, ki imajo naslov v RS in so zaposleni za polni delovni čas kot tiste, ki so primerni za ponovno vložitev. Pri teh dolžnikih je možnost plačila najvišja in zato predstavljajo najmanjše tveganje za naročnika;
  • vključitev klicnega centra pred vložitvijo izvršbe, s čimer se dolžniku ponudi zadnjo možnost za poplačilo brez dodatnih, nepotrebnih stroškov.

Odkup terjatev

Bistveni učinki, ki se s prodajo terjatev dosežejo pri prodajalcu:

  • zagotavljanje takojšnjega plačila kupnine in izboljšanje plačilne sposobnosti;
  • zmanjšanje obremenitve internega kadra, ki se ukvarja z upravljanjem terjatev (prihranek na času, energiji in stresu), ki bi ga upnik porabil za ukvarjanje z dolžnikom;
  • zmanjšanje tveganja za neplačilo;
  • odpravi se nesorazmerje med stroški neuspešne izterjave in učinki;
  • možen je odkup tako nezavarovanih kot zavarovanih terjatev (pri odkupu terjatev ni omejitev, možen odkup celo zastaranih terjatev oziroma terjatev, ki imajo bilančno vrednost 0).

KAKO IZDELATI USPEŠNO STRATEGIJO ZA USTAVLJENE IZVRŠBE BREZ POPLAČILA?

Strategija unovčevanja ustavljenih izvršb je odvisna od vrste, višine in starosti terjatev. Pri tem je potrebno upoštevati še poslovne modele posameznih upnikov, na katerih temeljijo finančni prihodki, ter razpoložljive kadrovske kapacitete in informacijsko podporo.

Vsekakor se je smiselno najprej vprašati, kaj prinaša večjo dodano vrednost, ali je to morebiti enkraten odkup, ki bo takoj zagotovil določena finančna sredstva, brez vloženega dela in stroškov,  ali bo, zaradi morebitne kadrovske podhranjenosti, prevladala odločitev  o predaji v upravljanje. Pri izdelavi ustrezne strategije za vse ustavljene izvršbe, vam tudi strokovno svetujemo in predlagamo najbolj optimalno strategijo.

Napredna lastna infrastruktura

Ključno vlogo pri izdelavi optimalne strategije za ustavljene izvršbe predstavlja napredna infrastruktura. Namreč, zelo pomembna, za izvedbo te storitve, je hitrost izvajanja celotnega procesa, v katerem zaznamo novo premoženje dolžnika. V ta namen moramo dovolj pogosto opravljati poizvedbe, za kar potrebujemo ustrezno infrastrukturo (CRM), ki mora biti sposobna sprocesirati veliko število poizvedb v relativno kratkem časovnem obdobju. Kalkulacija kaže, da ročno poizvedovanje ne zagotavlja ekonomike poslovanja. S stroškovnega vidika ni smotrno in je neučinkovito. Edini način, ki opravičuje smotrnost izvajanja te storitve je ta, da to vrši umetna inteligenca (Artificial Intelligence),  ki je v naši infrastrukturi v veliki meri že implementirana in zagotavlja pozitivne učinke.